Współpraca

Obszary działań:

  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • Edukacja kulturalna
  • Promocja obronności i tradycji wojskowej
  • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • Ratownictwo i ochrona ludności
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne
  • Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen